Przejdź do treści

Polityka prywatności – strona FENZO.plRODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.fenzo.pl w przypadku:
a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe
są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
b. zapisania się przez użytkownika do newslettera w celu przesyłania informacji
handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po
wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza
następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres e-mail,
c. Numer telefonu.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników
przechowywane są przez Administratora:
a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez
okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż
zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić

Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub
zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas
dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie
profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu
podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji,
zachowań i postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:
a. Dostęp do danych – art. 15 RODO
b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f. Sprzeciw – art. 21 RODO
g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną
wiadomość e-mail na adres: kontakt@fenzo.pl.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli
jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –
Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od
otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI „COOKIES”
Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na
stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia
strony).

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu
interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o
sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej
użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika
na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się
odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.