Przejdź do treści

07.04.2023 / fenzo

Transport odpadów w Unii Europejskiej

Działalność człowieka zawsze związana była z wytwarzaniem odpadów. Na przestrzeni lat wraz z postępującą industrializacją ich ilość zwiększała się, a w obecnym wieku osiągnęła apogeum. Coraz istotniejszy jest więc problem składowania i transportu odpadów.

Czytaj dalej

Obecnie odpady, ze względu na ilość i ich rodzaj, zagrażają ludzkości bardziej niż kiedykolwiek, dlatego też muszą zostać podawane recyklingowi lub utylizacji. Jest to duże wyzwanie gdyż ich różnorodność wymaga zróżnicowanych procesów, często bardzo drogich. Transfery finansowe związane z odbiorem i utylizacją odpadów są kosztowne, np. dla dużego szpitala wynoszą nawet kilka milionów złotych rocznie. Na niektórych odpadach, jak papier czy plastik, przedsiębiorstwa są w stanie zarobić. Ale są też odpady za których utylizację (np. spalenie) trzeba zapłacić. Ważnym ogniwem na drodze „sprzątania świata” jest transport od wytwórcy śmieci do miejsca, gdzie odpady zostaną składowane lub zutylizowane.

Transport odpadów podlega regulacjom prawnym. Postępowanie z odpadami regulują:

 • Fragment ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

W roku 2018 został wprowadzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach które są ujmowane w systemie zarządzania odpadami BDO. Zgodę na transport odpadów można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim. Jest ona udzielona z momentem wpisu do rejestru BDO, co skutkuje nadaniem numeru rejestrowego. Nie uzyskanie zgody na transport odpadów i wykonywanie tego rodzaju przewozów grozi dużymi grzywnami nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto więc znaleźć godnego zaufania partnera, który dysponuje odpowiednimi licencjami, wiedzą i sprzętem.

Do transportów odpadów pojazdy muszą być odpowiednio przygotowane. Takimi samochodami dysponuje firma Fenzo. Firma ma siedzibę w samym centrum Polski, w pobliżu Gostynina pomiędzy Płockiem a Kutnem, blisko autostrady A1. Powstała ona w 2014 roku i zajmuję się transportem różnorodnych towarów na rynku krajowym i międzynarodowym. Samochody firmy Fenzo przeznaczone do transportu odpadów są oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportów odpadów. Taki samochód jest wyposażony w biała tabliczkę z czarnym napisem „ODPADY” bądź też w literę „A” na białym tle jeżeli samochód wykonuje transport transgraniczny.

Pozwolenia na profesjonalny transport odpadów może uzyskać każdy przedsiębiorca jak i każda gminna jednostka organizacyjna wyznaczona przez władze gminy. Osoba wykonująca usługę musi legitymować się dokumentem informującym o konkretnym rodzaju transportowanych odpadów oraz powinien posiadać dane zleceniodawcy.

Truck driver putting on gloves to remove vehicle tarpaulin for unloading.

Firma Fenzo przewozi odpady bezwzględnie stosując się do zasad transportu odpadów:

 • transport musi odbywać się w sposób uniemożliwiający mieszanie się poszczególnych rodzajów odpadów, chyba, że będą one kierowane w całości do przetwarzania w tym samym procesie,
 • w czasie przewozu odpady nie mogą rozprzestrzeniać się na zewnątrz pojazdu (wysypywać, wyciekać, pylić), brudzić jezdni czy wydzielać intensywnego odoru,
 • odpady muszą być chronione przed czynnikami atmosferycznymi, zwłaszcza, jeśli te mogą powodować negatywne oddziaływanie przewożonego ładunku na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,
 • odpady muszą być odpowiednio zabezpieczone, ułożone lub umocowane, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu (chyba, że transportowane są luzem lub w cysternach),
 • przed zmianą rodzaju transportowanych odpadów, przewoźnik ma obowiązek upewnić się, że pojazd nie zawiera pozostałości po poprzednim transporcie (chyba że pozostałości po wcześniejszym transporcie nie będą miały negatywnego wpływu na właściwości transportowanych obecnie odpadów i nie spowodują zagrożenia dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi,
 • odpady inne niż niebezpieczne, mogą być transportowane jednocześnie z odpadami niebezpiecznymi tylko wtedy, gdy nie mają ze sobą kontaktu,
 • transport odpadów niebezpiecznych oraz wszelkie operacje związane z ich przemieszczaniem (np. klasyfikacja, pakowanie, znakowanie, załadunek czy rozładunek) wymagają nadzoru, zgodnie z zapisami Umowy Europejskiej (ADR),
 • przewoźnik, podczas transportu, ma obowiązek posiadać przy sobie dokument potwierdzający rodzaj i legalność przewożonych odpadów,
 • każdy pojazd przewożący odpady musi być odpowiednio oznaczony – w przewozach krajowych obowiązkowa jest tabliczka z napisem „ODPADY”, zaś z przewozach zagranicznych – tablica z literą „A”.

Firma Fenzo posiada też odpowiednie pozwolenia na przewóz materiałów niebezpiecznych. Przy organizacji takich transportów trzeba wykazać się dużą starannością. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu takie odpady absolutnie nie mogą mieć kontaktu z ludźmi, zwierzętami oraz glebą i wodami powierzchniowymi lub gruntowymi.

Za odpady niebezpieczne uznaje się wszelkie bezużyteczne materiały, mogące choćby w najmniejszym stopniu zagrozić bezpieczeństwu środowiska naturalnego, ludzi czy zwierząt. Dotyczy to nie tylko substancji płynnych, ale i towarów transportowanych luzem czy liczonych na sztuki. Za przykład można podać: farby, kleje, rozpuszczalniki, nawozy rolnicze, substancje zawierające kwas. Szczególnej ostrożności wymaga także recykling i utylizacja odpadów niebezpiecznych. Oznaczenie zgodne z ADR ma formę pomarańczowego prostokąta z czarną obwódką. Na tablicy znajdują się dwie liczby wyrażone w formie ułamka zwykłego: w liczniku znajduje się numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa HIN (dwie lub trzy cyfry), w mianowniku znajduje się numer rozpoznawczy materiału UN (cztery cyfry).

Firma Fenzo posiada pozwolenia na przewożenie odpadów w całej Europie (z wyłączeniem Włoch) i może wwozić odpady do kraju zgodnie z międzynarodową procedurą SENT.